كباب خشخاش خروف - وجبة

كباب خشخاش خروف + صلصة خاصة  + سلطة خاصة

45

الطلبات
سلة الطلبات فارغة